پایگاه رسمی اینترنتی

اهم فعالیت های این واحد عبارتند از:

تدوین برنامه استراتژیک

با هدایت تیم مدیریت اجرایی، برنامه استراتژیک تدوین می گردد ، برنامه های عملیاتی بیمارستان در راستای برنامه استراتژیک و اهداف کلان سازمان با تاکید بر ارتقا مستمر کیفیت و افزایش ایمنی بیمار تنظیم می گردد. بیانیه رسالت بیمارستان تعیین و در سطح بیمارستان نشر داده می شود . همچنین برنامه های بهبود کیفیت با تاکید بر ارتقا مستمر کیفیت و افزایش ایمنی بیمار تدوین و تصویب می گردد. پیشرفت برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت بصورت مستمر پایش می گردد . در تهیه برنامه بودجه بیمارستان مطابق با برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت با همکاران واحد مالی مشارکت می گردد.

تحلیل و پایش شاخص ها
شاخص های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت بهبود فرآیندهای مختلف بیمارستان تدوین گردیده است. پایش داده ها ، اطلاعات شاخص ها و برنامه های عملیاتی بصورت ماهانه انجام می گردد و تحلیل شاخص های کارت امتیازی متوازن و سایر شاخص های کلیدی عملکرد در جلسات کمیته پایش و سنجش عملکرد جهت مشارکت مدیران در ارائه اقدامات و مداخلات مدیریتی مطرح می شود.
با عنایت به رعایت حقوق گیرندگان خدمت، رضایتمندي بیماران، همراهان و کارکنان تحلیل و به مسئولان مرتبط جهت بهبود عملکرد انعکاس داده می شود. همچنین به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم، عملکرد سازمان بصورت مدون بررسی و اطلاعات مربوط به نیازهای کلی سازمان از جمله راهکار های کاهش هزینه ها جمع آوری و تحلیل و راهکارهای علمی و عملی در قالب گزارشات تکمیلی به مسئولین و مدیران ارشد پیشنهاد داده می شود.


کنترل مستندات و مدارک و اصلاح فرآیند
کلیه مستندات بیمارستان مطابق با دستورالعمل کدگذاری مدارک، کدگذاری می گردد. بر بازنگري مستندات و توزیع آن و جمع آوري اسناد منسوخ مطابق با روش اجرایی کنترل مدارك و مستندات نظارت می گردد. فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده و بر فرایندهای سازمانی نظارت و پیشنهاد جهت بهبود روش های سازمانی ارائه می گردد.
خط مشی ها ، روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری بخش و واحد های بیمارستان با همکاری مسئولین و مدیران مربوطه تدوین گردیده است. در زمینه ارزیابی عملکرد و تدوین چارت سازمانی و شرح وظایف با کارشناسان واحد اداری همکاری و مشارکت صورت می گردد.

ممیزی داخلی

واحد بهبود کیفیت در ممیزی داخلی بیمارستان در راستای پیاده سازی استانداردها ساماندهی و نظارت می نماید. برنامه ریزی در خصوص انجام بازدید های مدون درون سازمانی انجام می گردد. گزارشات منظم از بازدید ها و ارزیابی های داخلی به منظور ارتقاء نقاط قابل بهبود ، تدوین و به مدیران مربوطه منعکس می گردد ،نظارت بر کلیه امور اعتباربخشی بیمارستان از طریق بازدید کارشناس بهبود کیفیت صورت می گیرد.

استفاده از خرد جمعی
جلسات مستمر (ماهانه) رابطین بهبودکیفیت به منظور یادآوری و انتقال مطالب حائز اهمیت اعتباربخشی، استاندارد ها و ... برگزار می گردد. نظارت و ارزیابی تشکیل و اجرای مصوبات کمیته های بیمارستانی با همکاری واحد کمیته های بیمارستانی انجام می گردد.
در راستای ارتقا کیفیت خدمات ، کمیته پایش و سنجش کیفیت و تیم مدیریت اجرایی بصورت منظم برگزار می گردد. تلاش واحد بر تقویت مدیریت مشارکتی با استفاده از نظرات کارشناسی ، علمی و کاربردي با مشارکت مدیران بیمارستان است.

 

 

Untitled 1
Untitled 1

آدرس : قم-بلوار امين ،بلوار جمهوري اسلامي

تلفن تماس : 16-32884310

فكس : 32884318

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سامانه متعلق به بيمارستان حضرت ولي عصر ميباشد