پایگاه رسمی اینترنتی
بخش جراحي زنان:
سرپرستار خانم فضائلي
متعاقب افتتاح جراحي مردان به منظور اجراي طرح اطباق بخش جراحي زنان نيز افتتاح شد كه شامل 30 سي تخت مي باشد كه مشتمل بر پنج اطاق خصوصي و مابقي اطاق هاي 2 و سه تخته مي باشد در انتهاي بخش جراحي زنان اطلاق هاي عمل زنان ، بلوك زايمان و اطفال وجود دارد.
مجموعه بخش هاي زنان و زايمان – بلوك زايمان – اطفال و نوزادان و جراحي زنان كه در طبقه دوم وجود دارد از نظر انطباق (جدايي بخش هاي زنان و مردان) محيط امني ايجاد شده است.
 
Untitled 1
Untitled 1

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سامانه متعلق به بيمارستان حضرت ولي عصر ميباشد

47
1